Privacy Policy

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens definieert de procedure voor het verwerken van persoonsgegevens en maatregelen die de veiligheid van persoonsgegevens van de website https://casinorating-belgium.com/ – hierna de websitebeheerder genoemd, waarborgen.

1.1 De websitebeheerder zorgt voor respect voor de mensenrechten en burgerrechten en vrijheden bij de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de bescherming van de rechten op privacy, persoons- en familiegeheimen, als belangrijkste doel en voorwaarde voor het uitvoeren van activiteiten.

1.2 Dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens van de websitebeheerder (hierna het beleid genoemd) is van toepassing op alle informatie die de websitebeheerder kan verkrijgen over bezoekers van de website https://casinorating-belgium.com/.

 

2. ALGEMENE DEFINITIES DIE IN HET BELEID WORDEN GEBRUIKT
2.1 Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens – verwerking van persoonsgegevens met behulp van software;

2.2 Blokkering van persoonsgegevens – tijdelijke beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens (behalve wanneer de verwerking noodzakelijk is om persoonsgegevens te verduidelijken);

2.3 Website – een reeks grafische en informatieve materialen, evenals computerprogramma’s en databases die ervoor zorgen dat ze beschikbaar zijn op internet op het https://casinorating-belgium.com/ netwerkadres;

2.4 Informatiesysteem voor persoonsgegevens – een reeks persoonsgegevens in databases, evenals informatietechnologieën en technische middelen die de verwerking van persoonsgegevens waarborgen;

2.5 Anonimisering van persoonsgegevens – activiteiten die het onmogelijk maken om te bepalen tot welke specifieke gebruiker of ander onderwerp van persoonsgegevens de persoonsgegevens behoren, zonder het gebruik van aanvullende informatie;

2.6 Verwerking van persoonsgegevens – elke activiteit (bewerking) of reeks activiteiten (bewerkingen) uitgevoerd met of zonder het gebruik van computerapparatuur gericht op persoonsgegevens, met inbegrip van verzameling, registratie, systematisering, accumulatie, opslag, verduidelijking (bijwerken, wijzigen), zoeken, gebruiken, overdragen (verspreiding, delen, toegang), depersonalisatie, blokkering, verwijdering, vernietiging van persoonsgegevens;

2.7 Persoonlijke gegevens – alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een specifieke of definieerbare gebruiker van de website;

2.8 Gebruiker – elke bezoeker van de website https://casinorating-belgium.com/;

2.9 Doorgifte van persoonsgegevens – activiteiten gericht op het bekendmaken van persoonsgegevens aan een bepaalde persoon of aan een bepaalde omvang van personen;

2.10 Vernietiging van persoonsgegevens – alle activiteiten die leiden tot onomkeerbare vernietiging van persoonsgegevens met de onmogelijkheid van verder herstel van persoonsgegevens in het systeem en (of) vernietiging van materiële gegevensdragers van persoonsgegevens.

2.11 “Cookies”, “cookies” – een klein stukje gegevens dat vanaf een website wordt verzonden en op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. De webclient of webbrowser stuurt de cookies als een HTTP-verzoek naar de webserver telkens wanneer wordt geprobeerd de bijbehorende webpagina te openen.

 

3. DE SITEBEHEERDER KAN DE VOLGENDE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN GEBRUIKERS VERWERKEN
3.1. Verzamelen en verwerken van anonieme gegevens over bezoekers (inclusief “cookies”) met behulp van statistische webservices zoals Google Analytics en anderen;

3.2. De websitebeheerder verzamelt de volgende gegevens:

IP adres;
browsertype en versie;
schermresolutie;
browsertaal;
tijdzone;
besturingssysteem;
type apparaat;
e-mailadressen die dergelijke functionaliteit bieden, zijn geïmplementeerd op de website.

4. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
4.1 Doel van de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker – het informeren van de Gebruiker door het sturen van een e-mail; het verlenen van toegang aan de Gebruiker tot diensten, informatie en/of materialen van de website, op voorwaarde dat dergelijke functionaliteit op de website wordt aangeboden;

4.2 De Websitebeheerder heeft ook het recht om de Gebruiker te informeren over nieuwe producten en diensten, speciale aanbiedingen en verschillende evenementen. U kunt zich altijd afmelden voor het ontvangen van advertenties door de sitebeheerder een bericht te sturen met de titel “Afmelden voor meldingen voor nieuwe producten, diensten en speciale aanbiedingen”;

4.3 De anonieme gegevens van gebruikers die via statistische websites worden verzameld, worden gebruikt om informatie te verzamelen over de activiteiten van gebruikers op de website en om de kwaliteit van de website en de inhoud ervan te verbeteren.

5. GEBRUIK VAN COOKIES
5.1 Het gebruik van cookies is vereist zodat Gebruikers de websites en al hun functies kunnen gebruiken, bijvoorbeeld toegang tot beveiligde delen van de website. Indien nodig kan de Gebruiker cookies blokkeren of verwijderen door de browserinstellingen dienovereenkomstig te wijzigen, maar Gebruikers dienen er rekening mee te houden dat dit de goede werking van de websites zal beïnvloeden.

5.2 Analytische cookies verzamelen informatie over hoe gebruikers websites gebruiken. Ze stellen de websitebeheerder in staat om informatie te ontvangen over waar de gebruikers in geïnteresseerd zijn op de websites en om passende verbeteringen aan de websites aan te brengen. Cookies laten de websitebeheerder bijvoorbeeld zien welke pagina’s het vaakst worden bezocht, helpen bij het identificeren van problemen die zich voordoen tijdens het gebruik van de websites en het evalueren van de marketingeffectiviteit. Hierdoor heeft de Websitebeheerder de mogelijkheid om opmerkingen te maken over de algemene trends in het gebruik van de Website.

5.3 Gebruikers kunnen het gebruik van cookies aanpassen via de browserinstellingen. Als de Gebruiker besluit cookies uit te schakelen, kan hij nog steeds de websites gebruiken, hoewel sommige secties en functies van de websites niet zullen werken. Alle browsers zijn anders. Raadpleeg de help-sectie voor meer informatie over het uitschakelen van cookies in uw browser.

 

6. JURIDISCHE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
6.1 De Websitebeheerder verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker alleen indien deze door de Gebruiker naar eigen inzicht zijn ingevuld en/of verzonden via speciale formulieren die beschikbaar zijn op de Website. Door de juiste formulieren in te vullen en/of uw persoonlijke gegevens naar de Websitebeheerder te sturen, gaat de Gebruiker akkoord met dit Beleid;

6.2 De websitebeheerder verwerkt anonieme gegevens van de Gebruiker als dit is toegestaan ​​in de browserinstellingen van de Gebruiker (de opslag van cookies en het gebruik van JavaScript-technologie zijn ingeschakeld).

 

7. VOORWAARDEN VOOR VERZAMELING, OPSLAG, VERZENDING EN ANDERE SOORTEN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
7.1 De beveiliging van persoonsgegevens die door de Websitebeheerder worden verwerkt, wordt gewaarborgd door de implementatie van wettelijke, organisatorische en technische maatregelen die nodig zijn om volledig te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens;

7.2 De Websitebeheerder zorgt voor de beveiliging van persoonsgegevens en neemt alle mogelijke maatregelen om onbevoegde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen;

7.3 De persoonlijke gegevens van de Gebruiker zullen in geen geval worden overgedragen aan derden, behalve indien vereist door de toepasselijke wetgeving;

7.4 Als er onjuistheden in persoonlijke gegevens worden gedetecteerd, kan de gebruiker deze bijwerken door een melding te sturen naar de websitebeheerder;

7.5 De ​​periode van verwerking van persoonsgegevens is onbeperkt. De Gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment intrekken door een kennisgeving te sturen naar de Websitebeheerder met de titel: “Intrekking van de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens”;

7.6 De websitebeheerder neemt de volgende maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens van de Gebruiker te waarborgen:

Toegang tot informatie is alleen beperkt tot werknemers die deze nodig hebben om diensten aan de Gebruiker te verlenen;
Alle medewerkers dienen vertrouwelijkheidsovereenkomsten te ondertekenen;
Alle partners en derde partijen die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten ondertekenen geheimhoudings- en geheimhoudingsovereenkomsten voor ongeoorloofde doeleinden;
Gegevens worden gecodeerd met SSL-technologie met behulp van services van derden;
Gegevens die van de Gebruiker worden ontvangen, worden in gecodeerde vorm opgeslagen op beveiligde computers met bescherming tegen onbevoegde toegang;
7.7 Aangezien er geen volledig betrouwbare manier is om informatie te beschermen tijdens het proces van elektronische opslag, verwerking en verzending, kan de websitebeheerder de veiligheid niet volledig garanderen, ondanks alle inspanningen van het bedrijf.

 

8. SLOTBEPALINGEN
8.1 De Gebruiker kan opheldering krijgen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door contact op te nemen met de Websitebeheerder via het contactformulier op de website;

8.2 Dit document geeft alle wijzigingen weer in het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens. De polis is geldig voor onbepaalde tijd, totdat deze wordt vervangen door een nieuwe versie;

8.3 De websitebeheerder kan het privacybeleid bijwerken om wijzigingen in het gegevensbeleid weer te geven. In het geval van belangrijke wijzigingen in de privacybeschermingsregels in het algemeen en in het bijzonder in het beleid voor het gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruiker, is de websitebeheerder verplicht om hierover te informeren op de huidige pagina van de website.

8.4 De Gebruiker dient deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen voor de laatste informatie over het privacybeleid;

8.5 Alle wijzigingen in het Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op de Website zijn geplaatst;

8.6 Alleen de Engelse versie van het Beleid heeft rechtsgevolgen en vertalingen in een andere taal worden uitsluitend ter informatie verstrekt.